သတင္းတုမ်ား၏သားေကာင္မျဖစ္ေစခ်င္


နိုင္ငံအတြင္း နည္းပညာ၏ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာမႈႏွင့္အညီ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အတူ အသုံးျပဳသူတို႔၏ နည္းပညာကို တလြဲအသုံးခ်ျခင္းေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ကိစၥရပ္ကိုလည္း ေန႔စဥ္ တိုးပြားလ်က္ရွိ သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။

ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈသည္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္လာၿပီး ထိုအခ်က္ကို အသုံးျပဳ ၍ မသမာေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔က မလိုလား အပ္ေသာ ျပႆာနာမ်ားကို ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဖန္တီးေနၾက ၿပီး နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးတို႔ကို ေႏွာက္ယွက္ ေနၾကသည္။

ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွား တို႔သည္ လူမွုကြန္ရက္မ်ားေပၚ၌ မ်ားစြာ ပ်ံ႕ႏွံ့လၽွက္ရွိ သည္။ ထို သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ စတင္ သုံးစြဲခါစ ေက်း​ေတာ ရြာတို႔မွ ေတာသူေတာင္သား တို႔ ဖတ္မိလာၾကၿပီး အဟုတ္ ထင္လာၾကသည္။ ထိုသူတို႔ မွာ သတင္းတု ျဖန္႔ေဝသူတို႔၏ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ သည္။ ဤသည္ မွာ အလြန္ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေသာ ဦ​းေႏွာက္အဆိပ္ ခတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထူးထူးဆန္းဆန္း သတင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ၿပီဆိုလၽွင္ ဘယ္သူက ဘယ္သူကို ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာ ဘာလုပ္ ဘာေၾကာင့္ စတဲ့ သတင္းအစိတ္အပိုင္းေတြကို ဦးစြာဆန္း စစ္ဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေနာက္ တရား၀င္သတင္းဌာန တစ္ခုခု က တင္ထားသည္လား၊ တရား၀င္မဟုတ္တဲ့ တစ္ခုက တင္ထား သည္လား စိစစ္ဖို႔လိုသည္။ သို႔မွသာ သတင္း တုမ်ား ၏ သားေကာင္အျဖစ္မွ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လြတ္ ေျမာက္နိုင္မည္။

သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ားေတြ႕လၽွင္လည္း သတိထားမိသူတို႔က ဝင္ေရာက္ ေထာက္ျပရန္ လိုအပ္ သည္။ သို႔မွသာ  သတင္းအမွားျဖစ္ေၾကာင့္ လူအခ်ိဳ႕ သိရွိ သြားမည္။ ၎တို႔မွတစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားပ်ံ႕ႏွံ့ၿပီး သတင္း အမွားျဖစ္ေၾကာင္း လူအမ်ား သိရွိသြားနိုင္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ အမွားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ခက္ခဲသည့္ အတြက္ တရား၀င္မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္ျပန္ သည့္ သတင္းမ်ားကိုသာ ဖတ္ရွုၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္ယုံၾကရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ရပါသည္။


အယ္ဒီတာ
Powered by Blogger.