စာမူမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္

အြန္လိုင္းတြင္ အခမဲ့ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိသည့္ Morning E-Magazine အတြက္ စာမူမ်ား ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
၀တၳဳတို၊ ေဆာင္းပါး၊ ကဗ်ာ စသျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ စာေပအမ်ိဳးအစားကို editor.morning@gmail.com သို႔ အမည္အရင္း၊ ကေလာင္အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္တို႔ႏွင့္တကြ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ စာမူရွင္ကို ျပန္လည္ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္။

မွတ္ခ်က္။        ။
Morning E-Magazine သည္ အြန္လိုင္းတြင္ အခမဲ့ ထုတ္ေ၀လ်က္ရွိေသာ Non-profit Magazine တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ Morning E-Magazine ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ ရွာေဖြျခင္း မရွိပါ၊ ေငြေၾကး အက်ိဳးအျမတ္ အတြက္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္း မဟုတ္သလို ၀င္ေရာက္ ေရးသားေနေသာ စာေရးသူမ်ားကိုလည္း စာမူခခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါ။

No comments

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Powered by Blogger.