လူငယ္တို႔၏အခန္းက႑


လူငယ္မ်ား အတြက္ စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းလအသစ္မ်ား ေန႔စဥ္ ေပၚေပါက္လွ်က္ ရွိသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း စိန္ေခၚမႈသည္ ယေန႔ေခတ္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈမ်ားထဲ မွ တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသို႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့သည္မွာ ၆ ႏွစ္ ေက်ာ္ ၇ ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာ ခဲ့သည္ႏွင့္ အမွ် သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း တို႔သည့္ ယခင္ ကာလမ်ားထက္ ပို၍ တိုးပြားလာသည္မွာ ျငင္း ခ်က္ထုတ္စရာ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။

လူငယ္တို႔ အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူငယ္တို႔၏ အခန္း က႑ သည္ အေရးႀကီးေသာ မရွိမျဖစ္ ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အမိအရ ဆုတ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လူငယ္ တို႔သည့္ ပညာရပ္ တစ္ခုခု ကို စနစ္တက် ကၽြမ္းက်င္တတ္ ေျမာက္ေအာင္ သင္ ယူထားရန္ လိုအပ္မည္။ ေဝေလေလ ဝါးတာတာ သိမႈတတ္မႈ မ်ား ကို သာယာ မေနသင့္ေတာ့ဘဲ ဘာသာရပ္ တစ္ခုခုကို ေဇာက္ခ်ၿပီး စနစ္တက် ေလ့လာသင့္ၿပီ။

သို႔မွသာ အနာဂတ္ စိန္ေခၚမႈမ်ား အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနႏိုင္ၿပီး ဦးေဆာင္မႈ အဆင့္တြင္ လူငယ္တို႔၏ အခန္းက႑သည္ ပီပီျပင္ျပင္ ထြက္ ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ လူငယ္တို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ မ်ားစြာမွီခိုေန သည္။ ေနာက္ ႏွစ္ (၂၀) အၾကာ စကၤာပူကို ေက်ာ္ တက္မည့္ အိပ္မက္ အေကာင္အထည္ ေပၚရန္ လူငယ္ တို႔၏ အခန္းက႑သည္ အဓိက က်သည္။

သို႔ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္ရာ လူႀကီးမင္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လူငယ္တို႔၏ အခန္း က႑ကို ဦးစားေပးသင့္သကဲ့သို႔ လူငယ္တို႔သည္ လည္း မိမိတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈ မ်ားကို ျဖည့္စြက္ၿပီး အနာဂတ္ အတြက္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထား သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း လိုက္ရပါ သည္။

အယ္ဒီတာ

Powered by Blogger.