ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ေလးစားျခင္း

ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဆိုသည္မွာ တစ္စံုတရာ ဖိအားေၾကာင့္ ၎ ဖိအား သက္ေရာက္ ေနသည့္ အခ်ိန္ အတြင္း၌သာ မိမိေစခိုင္းသမွ်ကို လိုက္ေလ်ာ ေဆာင္ရြက္ ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎ဖိအား မရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) အေၾကာက္ တရားမ်ား ကင္းလြတ္ သြားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုသူတို႔အေပၚ ယခင္ကဲ့သို႔ လႊမ္းမိုး ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ထိုသူတို႔က မိမိအား ဘ၀ပ်က္သည္အထိပင္ ဒုကၡေပး လာႏိုင္သည္။
လူ႕ေလာကဟူသည္ ခ်ားရဟတ္ သဖြယ္ ျမင့္ခ်ီ နိမ့္ခ်ီ တစ္လွည့္စီ ျဖစ္ေပၚ ေနသျဖင့္ မိမိ၏ တန္ခိုး အာဏာတို႔သည္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ လံုး၀ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားႏိုင္သည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အခ်ိန္ ေရာက္လာလွ်င္ ယခင္က မိမိအေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕ခဲ့ေသာသူႏွင့္ ေလးစားခဲ့ေသာ သူတို႔ၾကား အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုႏွင့္ ဆက္ဆံပံု တို႔သည္ သိသိသာသာ ကြာျခား သြားလိမ့္မည္။ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ သက္သက္ျဖင့္သာ မိမိအနား ခစားခဲ့ေသာ သူတို႔သည္ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိအား ဖုတ္ေလသည့္ ငါးပိ ရွိသည္ဟုပင္ ထင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
တခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရ အရာရွိႀကီးမ်ားသည္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း မိမိလက္ေအာက္ ငယ္သားတို႔အေပၚ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေသာ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကသည္။ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ လက္ေအာက္ ငယ္သားတို႔အေပၚ ေႏြးေထြးမႈ၊ နားလည္မႈ၊ အမွားတစ္စံုတရာ ေပၚေပါက္လာသည့္ အခါတြင္လည္း ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္၊ သင့္တင့္ေသာ ဆူပူမႈတို႔သာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက မိမိႏွင့္ ၎တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈဟူသည့္ မဟာတံတိုင္းႀကီးကို အခိုင္အမာ တည္ေဆာက္ ႏိုင္လိမ့္မည္။
သုိ႔ေသာ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား အဆင္ေျပေရးထက္ မိမိရာထူး တည္ၿမဲေရးဟူသည့္ အတၱကို ေရွ႕တန္း တင္လြန္းသည့္အခါ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုေသာ ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္းမႈမ်ား၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈမ်ားျဖင့္ လက္ေအာက္ ငယ္သားတို႔အေပၚ အေၾကာက္တရား မ်ားသြင္းၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သြားေတာ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ မိမိ အာဏာရွိေနခ်ိန္၌သာ မိမိအနားတြင္ အေျခြအရံ ေပါမ်ား ေစလိမ့္မည္။ မိမိ အနားယူသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယခင္က ဒူးမေထာက္ရံုတမယ္ ခစားခဲ့ေသာ တပည့္မ်ားပင္ ယခင္ကဲ့သို႔ မိမိဘက္မွ ရွိေနေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းႏွင့္ ေလးစားျခင္းသည္ မ်ဥ္း တစ္ေၾကာင္းသာ ျခားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအား ေလးစားေနေသာ သူမ်ားသည္ အခ်ိန္မေရြး ေၾကာက္ရြံ႕ သြားႏိုင္သကဲ့သို႔ မိမိအား ေၾကာက္ရြံ႕ ေနၾကသူမ်ားမွာလည္း အခ်ိန္မေရြး မိမိကို ေလးစားသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။
အေၾကာက္တရားျဖင့္ ရလာေသာ အေျခြအရံတို႔သည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္း မရွိ။ ေလးစားမႈျဖင့္ ရလာေသာ အေျခြအရံတို႔သည္ လြယ္လင့္တကူ မပ်က္စီးသြားဘဲ မဟာတံတိုင္းႀကီးသဖြယ္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲစြာ ရွိေနလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေၾကာက္တရားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းထက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတို႔ျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္) ၀န္းက်င္ တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ ဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလွ်က္ …။
ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
တိုးတက္ေအာင္(ပဲခူး)


Powered by Blogger.